Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Forum "IUSTITIA". Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. 1) niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum „Forum Iustitia” udostępnionego na stronie http://forum.iustitia.pl/
  2) forum jest przeznaczone wyłącznie dla członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, korzystanie z niego jest dobrowolne
  3) administratorem forum jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, KRS 0000090038, NIP: 527-128-54-83, czynności w jego imieniu podejmują osoby wyznaczone przez Zarząd Stowarzyszenia oznaczone na forum jako administrator;
  4) rejestracja na forum jest możliwa po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu
  5) do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego nick. Nick nie może zawierać treści obraźliwych. Dodatkowo konieczne jest podanie swojego imienia, nazwiska oraz przynależności do Oddziału IS
  6) nazwa Użytkownika stanowi jego identyfikator (login), który wraz z hasłem umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się na forum
  7) wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim
  8) używanie na forum więcej niż jednego loginu, tzw. nicka, przez Użytkownika jest zabronione i będzie skutkować zablokowaniem konta (banem)
  9) posty powinny być zgodne z tematem wątku i pozbawione zbędnych dygresji
  10) posty powinny być formułowane poprawnym językiem z zachowaniem zasad interpunkcji. Wypowiedzi powinny być redagowane w sposób klarowny i zrozumiały
  11) zakładając nowy wątek:
  a) pamiętaj, żeby umieścić go we właściwym miejscu forum. W tym celu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się ze strukturą forum
  b) nie zakładaj kilkukrotnie wątków na ten sam temat. Kontynuuj wątek już rozpoczęty zgodnie z jego tematem
  c) nie nadużywaj wielkich liter, kolorów itp. w treści postu. Wielkie litery, kolory, podkreślenia mają jedynie wzmocnić najistotniejsze fragmenty wypowiedzi a nie całą wypowiedź
  d) jeśli cytujesz czyjąś wypowiedź tnij cytaty. Cytuj tylko te fragmenty wypowiedzi, na które odpowiadasz
  12) wpis nie może zawierać treści:
  a) sprzecznych z polskim prawem oraz prawem międzynarodowym
  b) sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych, wulgarnych
  c) naruszających prawa innych osób, w szczególności szerzących nienawiść rasową, etniczną, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste
  d) naruszających zasady współżycia społecznego oraz zasady dobrego wychowania
  e) zawierających dane osobowe i kontaktowe innych użytkowników, poza danymi widocznymi w profilu Użytkownika
  f) reklamowych lub stanowiących reklamę ukrytą
  g) zawierających wiadomości przesyłanych łańcuszkowo
  h) tekstów, grafik, zdjęć itp., pochodzących od innych osób mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych chyba, że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu
  i) zawierających linki do stron ze złośliwym oprogramowaniem
  13) moderator i administrator forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi, ich modyfikowania, a nawet do usuwania, jeśli nie spełniają warunków określonych w tym regulaminie
  14) administratorowi i moderatorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w regulaminie kar: upomnienia, ostrzeżenia widocznego w profilu, zawieszenia dostępu do forum
  15) sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomość (tzw. PW)
  16) utrata członkostwa w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia oznacza utratę możliwości korzystania z forum. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować administratora forum o tym fakcie. Po uzyskaniu takiej informacji konto takiego użytkownika zostanie zablokowane
  17) regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2017r. i może być w każdym czasie zmieniony. Zmiany regulaminu będą sygnalizowane poprzez forum. Dalsze korzystanie z forum oznaczać będzie ich akceptację. Brak akceptacji zmian regulaminu będzie powodować utratę możliwości korzystania z forum. W przypadku niezaakceptowania niniejszego regulaminu lub niezaakceptowania jego zmiany Użytkownik powinien powstrzymać się od logowania na forum i powiadomić o tym administratora forum. Oświadczenie takie pociągnie za sobą zablokowanie konta. #